Shin Dokonjo Gaeru

(新・ど根性ガエル)

Anime 29 episodios
Sequela de - Dokonjo Gaeru Anime
Episodio 1 Estrenado hace 40 años
Episodio 2 Estrenado hace 40 años
Episodio 3 Estrenado hace 40 años
Episodio 4 Estrenado hace 40 años
Episodio 5 Estrenado hace 40 años
Episodio 6 Estrenado hace 40 años
Episodio 7 Estrenado hace 40 años
Episodio 8 Estrenado hace 39 años
Episodio 9 Estrenado hace 39 años
Episodio 10 Estrenado hace 39 años
Episodio 11 Estrenado hace 39 años
Episodio 12 Estrenado hace 39 años
Episodio 13 Estrenado hace 39 años
Episodio 14 Estrenado hace 39 años
Episodio 15 Estrenado hace 39 años
Episodio 16 Estrenado hace 39 años
Episodio 17 Estrenado hace 39 años
Episodio 18 Estrenado hace 39 años
Episodio 19 Estrenado hace 39 años
Episodio 20 Estrenado hace 39 años
Episodio 21 Estrenado hace 39 años
Episodio 22 Estrenado hace 39 años
Episodio 23 Estrenado hace 39 años
Episodio 24 Estrenado hace 39 años
Episodio 25 Estrenado hace 39 años
Episodio 26 Estrenado hace 39 años
Episodio 27 Estrenado hace 39 años
Episodio 28 Estrenado hace 39 años
Episodio 29 Estrenado hace 39 años
Episodio 30 Estrenado hace 39 años
...
...
...
Cover de Shin Dokonjo Gaeru

Nombres alternativos

Romaji:
Shin Dokonjo Gaeru
Romaji:
Shin Dokonjou Gaeru
Japonés:
新・ど根性ガエル

Información

Organizaciones

Productora:

Etiquetas